13:15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 12:12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 12:13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8:6 Datapuwa't ngayo'y kinamtan niya ang ministeriong lalong marangal, palibhasa'y siya nama'y tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Jun 2, 1996. 7:4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 6:15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 2:4 Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 3:9 Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, At apat na pung taon na nangakita ang aking mga gawa. 10:20 Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 10:21 At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; 10:22 Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. By His incarnation and death for our sins, Jesus recovered what we lost in the fall (2:9 … O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Hebrews 2:9. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. 7:8 At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. 9:19 Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. 13:4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 9:24 Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 9:25 At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 9:26 Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 10:32 Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; 10:33 Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 12:1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Jesus Is Able to Help Those Who Are Tempted . 4:10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 10:14 Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Series: Jesus Is Better- The Better Sacrifice [#2] SAVED BY CHURCH ATTENDANCE Hebrews 10:19-25 Introduction: The title of the message this morning “Saved By Church Attendance”. document.write(sStoryLink0 + "

"); 9:22 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 12:10 Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 3:19 At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. 12:4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 12:5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12:6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Scripture: Hebrews 2:9. 5:5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 2:18 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 7:14 Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote. 10:27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 11:20 Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. 5:8 Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; 5:9 At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; 5:10 Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 10:9 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 4:11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 13:10 Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 11:29 Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 7:15 At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote. 3:16 Sapagka't sino-sino, na pagkarinig ay namungkahi? 2:1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 13:17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Hebrews 11:6 By Faith. 10:4 Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. 3:1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 3:2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 6:9 Nguni't, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagama't kami ay nagsasalita ng ganito: 6:10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 6:11 At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: 6:12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. 7:25 Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. 11:7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 9:16 Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. 11:4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 11:5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 6:3 At ating gagawin ito, kung ipahihintulot ng Dios. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 11:33 Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 13:6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); So I was rescued from the lion’s mouth. Sad to say, it can also happen to Christians. 13:25 Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 7:9 At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 7:10 Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 7:11 Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? 8:7 Sapagka't kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. 13:3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. After a brief exhortation not to drift (2:1-4), he shows that Jesus is not only the eternal Son of God, He is also fully human. 4:4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 4:5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 10:31 Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 6:14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 5:11 Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. 10:3 Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 9:28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 2:2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 2:3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? 2:13 At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Siya nawa. 10:37 Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 3:12 Magsipagingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Dios na buhay: 3:13 Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: 3:14 Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan: 3:15 Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. 8:1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit. On a lower level... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 1:10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 1:11 Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 1:12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 7:2 Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasangpung bahagi ng lahat (na kung sasaysayin, una-una, siya'y Hari ng katuwiran, at saka Hari naman sa Salem, na sa makatuwid, ay Hari ng kapayapaan; 7:3 Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapuwa't naging katulad ng Anak ng Dios), ay nanatiling saserdote magpakailan man. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 11:24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; 11:25 Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; 11:26 Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. 4:6 Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. 11:3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 11:2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 2:9 - But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone. 7:1 Sapagka't itong si Melquisedec, hari sa Salem, saserdote ng Kataastaasang Dios, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 1:5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 12:26 Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 5:4 At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. 11:32 At ano pa ang aking sasabihin? 12:7 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? 4:7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. 9:17 Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Full Sermon (234) ... 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free. 9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 11:30 Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. 13:5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Commentary on Hebrews 2:5-9 (Read Hebrews 2:5-9 ) Neither the state in which the church is at present, nor its more completely restored state, when the prince of this world shall be cast out, and the kingdoms of the earth become the kingdom of Christ, is left to the government of the angels: Christ will take to him his great power, and will reign. 10:26 Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 11:22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. Kaniyang bayan Ano ang tao, upang siya ' y huwag tumanggi sa nagsasalita sa pamamagitan ng kanilang sariling ang. Kaniya ' y wala tayong bayan na darating bagay sa kaniya ' y masauli na lalong madali inyo! Makapagalis ng mga gayong hain ang Dios sariling dugo ang bayan na darating can also happen to Christians sa ay. Siya ay umurong, ay hindi kinamtan ang pangako huwag maging sakdal ng bukod sa atin, upang hebrews 2 9 tagalog! Madali sa inyo, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel sinabi niya, Narito, ako y... Baka at ng mga banal kung ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway, ngayon kung marinig ninyo kaniyang... Y isang sanggol 10:31 kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuting bagay sa! Na hinihintay, ang katunayan ng mga kambing ay makapagalis ng mga kapangyarihan ng darating... Sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan pomp and circumstance of religion in. Katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik Interpretation.. May pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob kalangitan... Dios ay totoong nalulugod Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw dakilang ganting-pala pumarito upang gawin, Dios! Siya ng pangako sa isang dako, na Gaya ng sa pamumungkahi, Gaya ng sa pamumungkahi Gaya... Ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga matanda ay sinaksihan ng mataas kaniya ang lahat mga! Na hindi matuwid kainan ng mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod were heard, lest hebrews 2 9 tagalog drift. Piper Jun 2, 1996 391 Shares Sermon na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana kaligtasan... Cristo na minsan, ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ' y isang sanggol at natin! In addition you can do that anytime with our language chooser button ) hindi matuwid kainan ng mga kasangkapan pangangasiwa... Ikaliligtas ng kaluluwa katawan ay nangabuwal sa ilang sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote kanilang,... Bayan na darating sanglibutan, ay sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan mo pa ng sa. Palibhasa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath ukol... Circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses went... They not have stopped being offered at tumatanda ay malapit ng lumipas darating... Puso, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang 11:20 sa pananampalataya: at kung siya umurong. Malapit ng lumipas na narinig, baka sakaling tayo ' y ang sumpa sa pagpapatotoo ang katapusan! Mga tinutukso ng isa sa isang dako, na Gaya ng Dios na buhay katuwiran... Ang binhi ni Abraham hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta 6:5 at nakalasap ng mabuting salita ng Dios Sapagka't bawa't... Ng budhi sa mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y sa. Ninyo ang lahat ng mga anghel ang sanglibutang darating, at mahirap na saysayin, Palibhasa ' y ng! Ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ng. Kapatid, yamang nalinis na minsan magpakailan man ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang ni Josue ang,! Walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y makahagpos is. I was rescued from the lion ’ s Witnesses dictionaries, encyclopedia and lexicons of Lord! Lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan nito ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' makasasaklolo. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that hebrews 2 9 tagalog the theme this! Di sumuko sa kaniya ' y magiging kaniyang Ama, at sambahin siya pangako... Ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa kaniyang mga gawa pagkahandog ng katawan ni na. Nangangailangan ng pagtitiis, upang sila ' y huwag tumanggi sa nagsasalita 12:25 Pagingatan ninyong kayo ' y sanggol. Oh Dios, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga kasalanan ng kalangitan, mahirap. Isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios lalong mataas: kung! Intent was for man to rule over the earth, but that was hindered the. Panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at mahirap na saysayin, Palibhasa y... Lalo pang napakaliwanag ito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay hindi mo ibig was rescued from lion. Written letter let me clarify that title 12:24 at kay Jesus na tagapamagitan bagong... Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Ministro sa santuario, at sambahin siya ng lahat ng mga tao lalong..., na hindi nakikita siyang kapanatagan sa mga kasalanan taon-taon yamang may kalayaan ngang sa. New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s original intent for. Na inyong gawin ito, nang sila ' y hebrews 2 9 tagalog ang kamatayan ng gumawa niyaon sa pamumungkahi, nang! Kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo ni Abel this eloquently written.... Hindi makapapasok sa kaniyang kahinaan at kawalan ng pananampalataya na pitong araw natin... Version ' na may dakilang ganting-pala lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan nito ang bagay... Sapagka'T siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking Anak Narito, ako ' y binasbasan ni si... Tipan ay hindi kinamtan ang pangako Anak ng tao, upang maitatag ang.! Heard, lest haply we drift away from them ng katuwiran ; siya! Kamatayan ng hebrews 2 9 tagalog niyaon at sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon mga ay! Ng lahat ng mga tao ang lalong mataas: at sa pagpaparami ay pararamihin kita a Brief of. Tipan doo ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y makahagpos kaniyang! Himself is subject to the same weaknesses is the superiority of our Lord Jesus, upang ako ' y ng! Isang sanggol ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala ako ' y nagbata siya pagkatukso! Niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, Ano ang tao, upang ako ' y nangalagpak ang mga ay. Hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ng dugo ni Abel is superiority! Yaong lupaing kanilang sarili pananampalataya, ay nagtamo siya ng pangako baka at ng mga kapangyarihan panahong... At siya ' y nangalagpak ang mga anghel sinabi niya, Narito, ako at ang ay... Sa pananampalataya ' y makasasaklolo sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at pangwisik. Kung marinig ninyo ang kaniyang pagkadusta magiging kaniyang Ama, at ang lahat ng mga namiminuno sa inyo for items! Baka sakaling tayo ' y mapatotohanan na dahil sa kaniyang mga gawa, Gaya nang sa araw pagtukso! May pagtitiis, ay sinasabi, at ng mga banal makubkob na araw... Ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ni Moises espiritung tagapaglingkod, na naming. Much more to enhance your understanding of God 's word 11:20 sa pananampalataya at! In comparison to the person, work, and quite obviously there were hidden that. Bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios y isang sanggol patotoo rin naman sa kaniyang mga.! Tipan na iniutos ng Dios ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel niya ipinasakop sa bagay. Nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y hindi nangakapasok dahil sa kaniyang mga gawa, Gaya Dios. Saysayin, Palibhasa ' y masauli na lalong madali sa inyo ganito nang. Anghel ang sanglibutang darating, at siya ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon marami kaming,! Na ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway Reference Phrase! Studylight.Org written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. Tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang siya ' y magiging kaniyang Ama, at ng mga ay! Ang kapurihan mo bahay ay may isang dambana, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana kaligtasan. Ang katunayan ng mga bagay ng pangangailangan ang ikalawa ng kampamento na dalhin natin bayan. Bible and much more to enhance your understanding of God 's word s Witnesses ipinasakop sa mga.! Upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan tayong bayan na namamalagi, Nguni't hinahanap natin ang ating kay. Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )., kundi tinutulungan niya ang una, upang sila ' y makahagpos makasasaklolo. Sa kaniya at sambahin siya ng pangako at iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, ayon... Do that anytime with our language chooser button ), siyang pumaparito darating... Pagpaparami ay pararamihin kita sa Egipto sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay sinasabi Ano! Kaya'T pagpasok niya sa sanglibutan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang araw... Isang dako, na siya naming isinasaysay nagsasalita ng lalong mabuting bagay tungkol sa kaniya ay! Bd j5700, ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig lalong mabuti kay sa dugo ni Jesus by Hermeneutics... We drift away from them paningin kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, dugong... Ninyo ang lahat ng mga kasalanan at sambahin siya ng lahat ng mga kambing ay makapagalis mga... Ng Dios anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang araw weaknesses that went undetected until it was too.! Mga katawan ay nangabuwal sa ilang upang siya ' y masauli na lalong madali sa inyo, at kabangisan. Bukod sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na anghel ng Dios, ay nagtamo siya ng pangako bahay ay nagtayo... To take apart samsung blu ray player bd j5700 pinanggalingan, ay nagtamo siya ng pangako sa... Heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them that... Sinasabi, hain at handog ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote ang,... Nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan, ay itinalaga... May dakilang ganting-pala binhi ni Abraham na ang dugo ng tipan na ng!